Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 10, 2017

Premier League dissekeras, analyseras, benas ut, vrids och vänds. Gäst: Jesper Hofmann.