Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 23, 2020

Den märkliga ligastart-diskrepansen! Den dansk-italienska etisk-moraliska skalan! Den falskt ödmjuke Antonio Cassano! Den mystiske Carlos Strandberg!